Skupština

Skupština je predstavničko i najviše tijelo upravljanja LAG-a.
Skupštinu čine svi poslovno sposobni članovi LAG-a odnosno zastupnici pravnih osoba članica LAG-a određeni na način utvrđen zakonom odnosno aktima tih organizacija.

Svaka pravna osoba članica LAG-a ima jednog zastupnika u Skupštini LAG-a, koji može imati svojeg zamjenika. Zastupnici pravnih osoba članica LAG-a mogu biti razriješeni dužnosti, ako ih opozove organizacija koja ih je izabrala.

Za donošenje pravovaljanih odluka Skupštini mora prisustvovati natpolovična većina od ukupnog broja članova. Ako u vrijeme zakazano za početak zasjedanja ne bude prisutna većina članova, sjednica Skupštine se odgađa za pola sata. Nakon isteka pola sata, Skupština može donositi pravovaljane odluke, ako je prisutno najmanje 20% članova LAGa.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Skupština LAG-a obavlja sljedeće poslove:

• donosi Statut i druge opće akte te njihove izmjene i dopune
• bira, razrješava; predsjednika, dva dopredsjednika i članove Upravnog i Nadzornog odbora
• donosi Program rada LAG-a, Financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu
• donosi Lokalnu razvojnu strategiju LAG-a „PRIGORJE“
• odlučuje o žalbama protiv odluke Upravnog odbora o prijedlozima, zahtjevima i predstavkama članova LAG-a,
• raspravlja i odlučuje o izvještajima o radu Upravnog odbora i drugih tijela,
• prihvaća godišnje financijsko izvješće, te donosi završni račun LAG-a,
• odlučuje o dodijeli priznanja fizičkim i pravnim osobama i članovima,
• odlučuje o prestanku postojanja LAG-a,
• donosi Poslovnik o svom radu,
• imenuje počasne članove LAG-a
• obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim propisima
• odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge
• donosi odluku o statusnim promjenama LAG-a (pripajanje, spajanje, podjela udruge).